new Element("img", {"src":"http://th.effectivemeasure.net/em_image", "style":"position:absolute; left:-5px;"}).inject($(document.body));

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในภาคกลางของประเทศไทย

  • ศิลปะและสถาปัตยกรรมในภาคกลางของประเทศไทยที่ไม่ใช่ของชนชาติไทย ประกอบไปด้วย 2 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคมอญทวารวดี (คริสต์ศตวรรษที่ 6 ถึง 10) และ ยุคอาณาจักรเขมร (คริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึง 13) และหลังจากนั้นจะเป็นยุคของอาณาจักรไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุคสมัย ได้แก่ ยุค อาณาจักรสุโขทัย (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 15) ยุค อาณาจักรอยุธยา ถึง กรุงรัตนโกสินทร์ (ปี 2310 ถึงปัจจุบัน)
  • ยุคอาณาจักรอยุธยา (คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึง 18) และท้ายที่สุดคือยุคกรุงเทพฯ (หรือศิลปะแบบลพบุรี คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 14) มีศิลปะแบบเขมรผสมอยู่ด้วย ศิลปะในยุคอาณาจักรอยุธยานี้มีกลิ่นไอของศิลปะสุพรรณบุรี (อู่ทอง) (คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 14) แฝงอยู่ ข้อควรสังเกตคือ รูปแบบของงานศิลปะจะสะท้อนถึงช่วงต่างๆ แต่ไม่ได้สะท้อนถึงเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองหรือการทหารอย่างชัดเจน และช่วงเวลาของอาณาจักรไทยในยุคต่างๆ นั้น อาจไม่ตรงกับช่วงเวลาของศิลปะของอาณาจักรนั้นๆเครื่องเรือนลงรักปิดทองสมัยอยุธยา